Jak to celé funguje

Prvním krokem vzájemné spolupráce je nalezení optimálního řešení, neboť každé město či obec má svá specifika. Z tohoto důvodu je nutno přihlédnou k více kritériím tak aby následná spolupráce byla co nejefektivnější.

Počet obyvatel
Z dosavadní praxe vyplývá, že optimální poměr je cca 500 obyvatel na jednu sběrnou nádobu. Toto číslo je samozřejmě orientační, neznamená to, že obec s menším počtem obyvatel by neměla mít svou nádobu na sběr použitého oleje či tuku

Charakter či hustota zástavby
Souvisí s předchozím bodem, určuje docházkovou vzdálenost sběrných míst.

Stávající systém třídění odpadu
K rozmístění sběrných nádob na olej a tuk je nejvhodnější využít již existujících sběrných míst pro tříděný odpad (sklo, kov, papír, plast atd.),  která  obyvatelé  běžně využívají. 

Před započetím samotné spolupráce je tedy vhodné vše vzájemně konzultovat a nastavit „na míru“ dle potřeb každého klienta. Jedním z možných řešení je také zavedení jakéhosi „zkušebního provozu“, kdy se sběrná místa vytvoří v některých vybraných lokalitách a následně se systém rozšiřuje na základě zkušeností, přání obyvatel apod.

Věříme (a naše dosavadní praxe to potvrzuje), že jsme schopni připravit vhodné řešení pro každé město či obec v České republice.

Po  zavření smlouvy s klientem  jsou naší společností dodány nádoby na třídění použitého jedlého oleje a tuku. Jsou to 240l zelené kontejnery se speciálně upraveným vhozem, které jsou ve většině případů na sběr daného materiálu nejvhodnější, jak z důvodu dostatečné kapacity, tak i vzhledem k malé prostorové náročnosti a poměrně snadné manipulaci. Nádoby jsou zpravidla umísťovány na stávající místa pro třídění odpadu, jak již bylo popsáno výše.

Důležité
Použitý olej a tuk je nutno do sběrných nádob ukládat v dobře uzavřených plastových obalech, nejvhodnější jsou PET láhve od nápojů. Naopak není vhodné sklo ani původní láhve od oleje, které jsou mechanicky málo odolné a mají zpravidla netěsné uzávěry.

Sběrná místa následně obsluhujeme a svážíme v pravidelných intervalech. Intervaly vývozu se pohybují  v rozmezí 1 – 4 měsíců, podle dohody s klientem v závislosti na vytíženosti.  Svozový interval se také může v průběhu spolupráce upravovat dle  poznatků z proběhlých  svozů v dané lokalitě.

Samotné vyprazdňování nádob na místě provádí naši pracovníci ručně a ač se to může zdát zastaralé, jde zatím o nejefektivnější způsob. Jednak umožní odseparování nevhodného odpadu (zpravidla komunální odpad), jednak je provedeno předběžné roztřídění shromážděného materiálu (PET lahve, sklo…), což usnadňuje další manipulaci. Tento způsob  manipulace je také šetrnější, snižuje se riziko  vylití oleje mimo nádobu. Součástí  obsluhy nádoby je i monitoring jejího stavu a údržba , včetně vizuální (omytí, popřípadě výměna polepů), dle potřeb provádíme opravu či výměnu, pokud je nádoba poškozena.

Samozřejmostí je pak předávání  údajů o svozech klientům pro potřeby hlášení o odpadech, svozy jsou vedeny v elektronickém systému, do kterého má klient přístup, a potřebné informace z něho může získat sám, případně mu na vyžádání budou poskytnuty od nás.  Elektronický systém svozů rovněž umožňuje vyhodnocovat vytíženost jednotlivých sběrných míst (údaje jsou vedeny za konkrétní sběrné místo).

Po svezení  a extrakci použitého materiálu z obalů, ve kterých byl shromážděn občany,  je vytříděný použitý olej a tuk předán k další úpravě  společnostem, které provádějí jeho čištění a faktickou „přeměnu“ na druhotně využitelnou surovinu. Ta je pak nejčastěji využívána jako složka pro  biopaliva. Tříděním a dalším využitím opotřebených olejů a tuků uspoříme část surovin, které by se jinak musely získávat z fosilních zdrojů, nebo cíleným pěstováním energetických plodin.

Naše společnost je držitelem certifikátu ISCC, který jednak opravňuje k nakládání s odpadním jedlým olejem a tukem jako s udržitelným materiálem v rámci EU, jednak díky pravidelnému auditu garantuje transparentnost celého procesu nakládání od sběru po konečné využití.

Abychom zvýšili povědomí a celkovou společenskou odpovědnost v oblasti udržitelného rozvoje, kam třídění odpadů bezesporu patří, věnujeme v  rámci projektu také nemalé úsilí propagačně – edukační činnosti, klientům poskytujeme veškerou potřebnou podporu (webové stránky, materiály do městských či obecních periodik, krátké videodokumenty, spolupráce v rámci různých školních akcí, apod.).

Jsme přesvědčeni, že naše společné úsilí povede k dalšímu zlepšení efektivity třídění odpadů a zvýšení podílu druhotně využitelných surovin.