Projekt pro města a obce

Projekt pro města a obce

Projekt pro města a obce » Nejčastější dotazy

 

Nejčastější dotazy

1) V čem spočívá princip projektu sběru upotřebného jedlého oleje a v kolika obcích a městech jej už uskutečňujete? Můžete uvést nějaká čísla, kolik oleje se rámci projektu a na kolika místech (v kolika obcích, městech) už takto sebralo?

Začnu trošku zeširoka, problém odpadů a odpadových potrubí paradoxně zatěžuje novou výstavbu. Máme informace, že nové plastové potrubí lépe přitahuje tuky a tvoří usazeniny, které jako v žílách člověka zanáší a musí následovat mechanické vyčištění. Levnější variantou je prevence a tudíž nevylévat upotřebené potravinářské oleje do kanalizace.
Princip spočívá v umožnění ukládaní tohoto odpadu obyvatelstvu do speciálních nádob. v příloze

2) Jaké separační nádoby pro projekt používáte (objem, označení, musí-li splňovat nějaké speciální technické parametry - třeba kvůli vytečení oleje při převrhnutí nádoby (ano, vím, že se tam vkládá olej v uzavřenhých PET lahvích - ale nejsem si jist, zda jsou všechny tyto nádoby opravdu uzavřebny či nepoškozeny :-) , proti zápachu, projevům vandalismu apod.)? Jak často se tyto nádoby vyvážejí a jak je automobil na jejich vyvážení k tomu vybaven? Platí pro umisťování těchto nádob nějaké speciální požadavky a mohou do nich vkládat použitý olej třeba i okolní restaurace? Kdo je výrobce těchto nádob?

Používáme standardní nádoby o obsahu 240l. Nádoby opatřujeme zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Je pravdou, že se setkáváme s případy vkládání komunálního odpadu či jiných příměsí. Z informací ostatních firem zaobírajících se tříděným odpadem je bohužel v česku tato situace stejná. Samozřejmě, že dochází ke znečištění vnitřku nádob obsahem vhazovaných lahví. Tuto situaci řešíme - náhradou nádoby za vyčištěnou, kterou vozí obsluha s sebou. Obsah nádob překládáme do připravených soudků, ve kterých dochází k předání k dalšímu zpracování. Interval výměn záleží na dohodě mezi obcí a EKO.PF s.r.o.. Tento interval je nastaven na idividálně, většinou 1 x za měsíc až 3. Na základě průběžné kontroly a případného požadavku obce provádíme vývoz operativně. Zabezpečení proti krádeži a vandalismu může bý řešeno připoutáním nádoby ke kovovému sloupku a uzamčení zámkem, nebo originálnám držákem. Umísťování nádob je řešeno na základě rozhodnutí obce.

3) Jak je projekt financován, z čeho se hradí jeho náklady? Platí za umístění této nádoby a její vyvážení vlastník/nájemce nemovitosti, u níž je nádoba umístěna? Je projekt samofinancovatelný (předpokládám, že asi není výdělečný)?

Projekt je částečně financovaný firmou EKO-PF s.r.o.. Obce hradí částečně službu, která zahrnuje: dodání nádob/y včetně technické úpravy vhozu, svozu odpadu, jeho likvidaci a vedení evidenční agendy odpadu. Další případné náklady spojené s tímto projektem jsou na zřízení zabezpečení a zajištění medializace směrem k občanům. Samofinancování je otázkou budoucnosti a výdělečný v současnosnosti ještě není.

4) Vaše firma pak ten olej z jednotlivých PET lahví nějak stáčí dohromady? Kdo tento použitý olej odebírá a na co a jak se dále tento olej zpracovává či jak se likviduje? Platí se tomuto odběrateli za to, že olej převezme k dalšímu zpracování (likvidaci), nebo naopak Vám tento odběratel za dodaný použitý olej platí? Můžete to případně více rozvést?

Firma EKO-PF shromažďuje oleje v obalech a odváží je na zpracování, kde je speciální stroj na destrukci obalů a zachycení olejů. tyto se čistí a distribuují k dalšímu zpracování.

5) Jaké máte zkušenosti - negativní i pozitivní - s tímto projektem? Nestává se například, že občané do nádobˇvkládají i jiné tekutiny než použitý jedlý olej, případně tam vhazují jiný odpad? Lze tomu nějak zamezit?

Zkušenosti - převažují kladné - hlavně ohlas od obyvatel. Separace je běh na dlouhou trať. Budeme doufat, že časem se situace vyprecizuje,tak jako je tomu I s dalším tříděným odpadem.

6) Pokud by některá obec (některé město) měla zájem se projektu účastnit, co musí splňovat, co by si předem měla zjistit, ošetřit, prověřit...? Co byste jí doporučili, jakým případným rizikům by měla (a jak) předejít? Má projekt nějaké limity - např. že se nevyplatí jej provádět v obci do určitého počtu domácností?

Pokud bude kdokoli chtít se zapojit do tohoto projektu – pak je nejjednodušší spojit se s firmou EKO-PF a my po dohodě s odpovědným zástupcem zájemce dodáme veškeré dostupné informace, potřebné k realizaci tohoto proejktu na území města či obce. Limity projekt nemá a jej tak schopen oslovit každou obec , či město v ČR.